SECTOR 8 ZF 240

Zona Franca, Barcelona

  • CONCURS PROMOCIÓ D’HABITATGES AL SECTOR 8 (UP D1+D2) DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
  • 3er PREMI
  • Autor: Gerard Puig + Alex Gallego+Pere Serra+MIM_A arquitectes
  • Col.laboradors: Eduard Martinez.
  • concurs: novembre 2017
  • Promotor: PMHB
  • Superfície: 27.191 m2 / 240 HABITATGES / LC I APARCAMENT

El barri de la Marina del Prat Vermell es troba en ple creixement i en pocs anys esdevindrà una de les zones residencials i comercials amb més projecció de Barcelona per la seva alta qualitat mediambiental.
L’ordenació del nou edifici s’emmarca en el context de la modificació del PMU del sector 8 de la Marina de la Zona Franca i adapta la disposició dels diferents volums previstos als perímetres reguladors fixats per la normativa. La proposta esgota el sostre màxim previst pel planejament i el distribueix entre dues unitats de projecte (D1 i D2).

A partir del criteri de maximitzar l’assolellament dels habitatges i l’espai lliure de l’interior d’illa, s’ha optat per concentrar l’edificabilitat en la barra nord, orientant els habitatges a sud, i a les barra sud més permeables per permetre l’entrada de sol a l’interior d’illa. S’alliberant gran part de la façana sud, que es manté com a sòcol on s’integren els usos comercials i els accessos a l’edifici i als espais comunitaris. La proposta d’agrupació dels habitatges parteix de la voluntat ferma del projecte de garantir les millors condicions ambientals per a tots els veïns: assolellament directe i ventilació creuada.

Amb aquesta premissa s’ha optat per implementar un sistema de construcció preindustrialitzada amb l’objectiu d’optimitzar el nombre de nuclis de comunicació vertical, reduïr de forma notable els temps d’execució de les obres, i simplificar la posta en obra.

L’espai lliure és el punt fort de la proposta. En planta baixa, on es preveuen espais de lleure comunitaris, s’han ampliat els accessos a l’espai interior d’illa des del carrer per tal de garantir una relació directa entre ambdós àmbits, generant recorreguts segurs per a vianants i ciclistes, tot millorant en general l’accessibilitat del conjunt. Les cobertes dels blocs més baixos s’ha optat per enjardinar-les, tot habilitant espais aptes per a horts comunitaris amb accés des de les zones comuns dels edificis i també des de l’espai lliure.